VItajte na ZARTECH.SK
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
Nákupný košík
0 (ks) - 0,00€
Váš košík je prázdny!

Ochrana súkromia

Predávajúci sa zaväzuje, že všetky osobné údaje o kupujúcom, ktoré získal v súvislosti s jeho registráciou a objednávkami bude spracovávať,

výhradne v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. Ochrana osobných údajov v platnom znení a bude využívať takto získané osobné údaje len

pre svoju vnútornú potrebu v súvislosti s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o kúpe tovaru.

Predávajúci prehlasuje, že spracovaním osobných údajov kupujúceho sú poverení len vyhradení pracovníci predávajúceho.

Kupujúci týmto prehlasuje, že vyplnením a potvrdením registračného formulára súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.

so spracovaním všetkých tu uvedených osobných údajov poskytnutých predávajúcemu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k ochrane im poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. v platnom znení.

Kupujúci sa zaväzuje vyhovieť prípadným požiadavkám predávajúceho na získaní ďalších údajov zo strany kupujúceho

za účelom overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti údajov uvedených kupujúcim vo formulári “Registrácia” a “Košík”

najmä telefónneho, faxového, alebo e-mailového kontaktu na kupujúceho, prípadne na ním povereného pracovníka kupujúceho.

Predávajúci zmluvu o kúpe tovaru archivuje, pričom táto databáza je prístupná len vymedzeným pracovníkom predávajúceho.