VItajte na ZARTECH.SK
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
Nákupný košík
0 (ks) - 0,00€
Váš košík je prázdny!

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu ZARTECH.SK:

Marek Žák - ZARTECH

IČO: 50 383 248

sídlom Turá Lúka 65, 907 03 Myjava 3


Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode /ďalej len e-shop/ www.zartech.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho /zákazník alebo spotrebiteľ/. Tieto zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou konečný spotrebiteľ /občan nepodnikateľ/ riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami danými občianskym zákonníkom /č.40/1964 Zb./ a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji /č.108/2000 Z.z./ Ak je zmluvnou stranou podnikateľ /fyzická alebo právnická osoba/, riadia sa vzťahy obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č.513/1991 Zb. všetko v platnom znení.        

Odoslaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami zároveň i s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred vlastným odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Vymedzenie pojmov

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom svojich obchodných zástupcov dodáva kupujúcemu tovar.

Konečný spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o osobu, ktorá nakupuje tovar za iným účelom ako pre podnikanie s týmto tovarom.

Odberateľ je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádza nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci je osoba vymedzená v bodoch 3 a 4 tohoto vymedzenia pojmov.

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom odoslania objednávkového formulára z e-shopu. Od tohoto okamžiku vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky, učinené prostredníctvom www.zartech.sk , sú záväzné. Postup ako vybrať požadovaný tovar a ako previesť objednávku, nájdete na stránke “Ako nakupovať”.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká a je platná v okamžiku odoslania objednávky z e-shopu.

Podmienkou pre platnosť objednávky v e-shope je zadanie všetkých povinných formulárom predpísaných údajov.

Ceny tovarov sú vyznačené pri jednotlivých položkách tovaru. Sú uvedené bez DPH a s DPH.

Poštovné a balné pri zaslaní tovaru na dobierku činí – 3,-€. Nie je účtované pre objednávku v hodnote 100,-€ a vyššie.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamžiku prevzatia tovaru.

Vyplnením registračného formulára a objednávky dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď. Ochrana osobných údajov)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy /vrátenie tovaru/

Konečný spotrebiteľ má právo na základe ustanovenia odstavca 2 § 59 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 10 dní od uzavretia zmluvy. V takomto prípade je povinný tovar zaslať späť predávajúcemu v uvedenej lehote – podmienkou je doručenie vrátaného tovaru predávajúcemu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci najneskôr do 30-dní konečnému spotrebiteľovi vráti späť zodpovedajúcu časť kúpnej ceny a to vopred dohodnutým spôsobom.

V prípade, že odberateľ žiada i výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí /viď. Ods. 1/ je povinný tovar doručiť späť dodávateľovi bez známok používania, nepoškodený, najlepšie v pôvodnom obale spolu s dodacím listom, alebo daňovým dokladom.

Pri zaslaní tovaru späť je odberateľ povinný zvoliť primeraný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátený tovar zároveň doporučujeme poistiť.

Tovar, ktorý bol poškodený pri preprave späť dodávateľovi, alebo v dôsledku nevhodného obalu nie je možné vymeniť, alebo za taký tovar žiadať vrátenie peňazí.

Odberateľovi bude vrátená pomerná časť kúpnej ceny, zodpovedajúca rozsahu vráteného tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí odberateľ.

Dodávateľ neakceptuje vrátenie tovaru formou dobierky. V takomto prípade je dodávateľ oprávnený tovar od odberateľa neprevziať späť.

Záručné podmienky

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Činí teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu po ktorú bol tovar v záručnej oprave a dobu, po ktorú dodávateľ vybavoval reklamácie.

Predávajúci zodpovedá po dobu 24 mesiacov od dátumu prevzatia za vady tovaru predaného nepodnikateľovi a po dobu 12 mesiacov od dátumu prevzatia, ak je výrobok predaný  podnikateľovi na IČO.  V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah záruky.

Predávajúci nevydá záručný list, ak o to kupujúci nepožiada. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný vydať záručný list. V prípade reklamácie je k záručnému listu nutné doložiť doklad o kúpe.

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.zartech.sk a právnym poriadkom platným v SR.

Tovar sa reklamuje priamo u predávajúceho v sídle spoločnosti.

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, tiež platnú cenu objednaného tovaru uvedenú v katalógu Internetového obchodu www.zarteh.sk, nebolo by v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky platia od 1.septembra 2016