VItajte na ZARTECH.SK
Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
Nákupný košík
0 (ks) - 0,00€
Váš košík je prázdny!

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ:   ZARTECH, s.r.o.

IČO: 51 726 505

sídlom Turá Lúka 65, 907 03 Myjava 3

 

Prevádzkovateľ zodpovedá zákazníkovi, že dodaný tovar v čase, keď ho zákazník prevzal:

a)    má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli, a chýba ak takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré prevádzkovateľ alebo výrobca tovaru popísal alebo ktoré zákazník očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy prevádzkovateľom uskutočňované,

b)    sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie prevádzkovateľ uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c)    je v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti,

d)    vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní prezrieť a informovať prevádzkovateľa o zistených chybách. Kupujúci je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa právo z vady, ktorá sa na tovar vyskytne v dobe 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru. Ak je na obale tovar vyznačená doba jeho použiteľnosti, prevádzkovateľ sa zaväzuje, že po túto dobu bude tovar spôsobilé na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:

a)    spotrebiteľ vadu tovaru spôsobí sám,

b)    spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade vedel,

c)    reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru,

d)    sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou,

 

Predávajúci nezodpovedá za vady:

a)    pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

b)    ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo uplynutím doby životnosti tovaru,

c)    spojené s porušením ochrannej plomby na tovare,

d)    spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovare alebo jeho súčasť,

 

Reklamáciu tovaru uplatňuje zákazník u prevádzkovateľa, pričom oznámenie o vadách musí obsahovať:

a)    dátum  nákupu,

b)    miesto, kde bol tovar zakúpený,

c)    nákupná cena reklamovaného tovaru

d)    dátum uplatnenia reklamácie,

e)    stav reklamovaného tovaru,

f)     popis vád, vrátane toho, ako sa prejavujú, príp. ako pôsobí na funkčnosť tovaru,

g)    číslo objednávky,

h)    kópiu dodacieho listu, faktúry, dokladu o zaplatení tovaru.

Prevádzkovateľ rozhodne reklamáciu tovaru najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia o reklamácii tovaru. V prípade, že bude reklamácia potrebovať odborné posúdenie lehota na rozhodnutie sa predlžuje až na 30 dní. Prevádzkovateľ oznámi zákazníkovi rozhodnutia o reklamácii elektronickou poštou, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

Pri reklamácii uplatnené počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže prevádzkovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri reklamácii po 12 mesiacoch od kúpy uvedie prevádzkovateľ v doklade o vybavení reklamácie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša prevádzkovateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Prevádzkovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Prevádzkovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak to nie je možné, tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Reklamácia vrátane odstránenia vád bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa prevádzkovateľ so zákazníkom nedohodne na inom riešení.

 

 Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.